Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

HUDOBNÝ ODBOR

Okrem klasickej hudby ponúka tento odbor širokú škálu ďalších hudobných žánrov. Žiaci sa zoznámia aj s muzikálom, ľudovou hudbou, džezom a ďalšími populárnymi žánrami. Môžu si tiež vybrať zo širokej ponuky štúdia hry na rôznych hudobných nástrojoch alebo štúdium spevu či kompozície.

Formou individuálneho štúdia si deti rozvíjajú špecifické nástrojové alebo spevácke schopnosti a zručnosti, umelecký talent, emocionalitu, estetické cítenie a formujú svoju osobnosť.
Žiaci sa počas štúdia hry na sólový nástroj postupne vzdelávajú aj v študijnom predmete komorná hra, v rámci ktorého sa môžu stať členmi niektorého zo školských hudobných telies alebo v speváckom zbore.

Hudobný odbor ponúka:

Hra na klavíri

Hra na sláčikových nástrojoch: husle, viola, violončelo, kontrabas

Hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta/sopránová, altová, tenorová, basová, hoboj, priečna flauta, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, saxofón

Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare

Hra na akordeóne

Hra na harfe

Hra na cimbale;

Hra na bicích nástrojoch

Spev

Kompozícia