Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Tanečný odbor

V tanečnom odbore žiaci rozvíjajú svoje telesné a pohybové schopnosti. Učia sa pracovať s vlastným telom a vnímať ho ako pohybovú jednotku, ktorú rozvíjajú. Vyučovanie je zamerané  na klasický, ľudový, moderný tanec ale aj na gymnastiku. Štúdium tanca sa v najnižších ročníkoch začína rytmicko-pohybovými hrami, rozvíjaním orientácie žiakov v priestore, základnými gymnastickými cvičeniami a jednoduchými tanečnými krokmi zdokonaľujúcimi pohybovú pamäť. Klasický tanec rozvíja u žiakov ladnosť, koordináciu pohybov, silu, vytrvalosť, napomáha správne držanie tela. Navyše, znalosť klasického tanca je základnou prípravou pre všetky ostatné tanečné techniky. Ľudový tanec ako základ kultúrneho dedičstva Slovenska, obohacuje žiakov svojou pestrofarebnosťou. Dôraz je kladený na poznávanie tradičnej kultúry rôznych slovenských regiónov, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície a hudobné cítenie. Pri skupinových choreografiách sa žiaci naučia tiež pracovať spoločne ako skupina. Súčasťou výučby je aj scénický tanec, limon alebo moderný tanec, ktorý rozvíja kreativitu a fantáziu a zároveň žiakov učí rešpektovať svoje pohybové dispozície.