Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Školské komorné telesá

Komorná hra, hra v skupine

Výučba komornej hry je vynikajúcim prostriedkom rozvoja sociálnych kompetencií . Interpretácia komorného diela má spoločný cieľ, ktorý je uskutočniteľný iba vzájomnou kooperáciou. Vyžaduje od účastníka schopnosť integrácie, vzájomnej pozornosti, pocit spolupatričnosti a tiež akceptáciu hierarchie. Je modelom symbiotického spoločenského spolužitia, úspešnej vzájomnej komunikácie.

Jednou z priorít školy je vzdelávanie žiakov formou účinkovania v rôznožánrových komorných zoskupeniach.

Exnárčatá

Komorné hudobné teleso, ktorého obsadenie zahŕňa sláčikovú sekciu, sekciu akordeónov a dychovú sekciu drevených nástrojov. Špecializuje sa na naštudovanie a interpretáciu inštrumentálnych transkripcií a úpravu vokálnych diel zo všetkých hudobných žánrov. Žiaci z hudobného odboru, vrátane malých spevákov, sa v tomto telese zdokonaľujú vo vzájomnej interpretačnej interakcii a získavajú skúsenosti vo vnímaní inštrumentálno-melodickej a štrukturálno-harmonickej

rozmanitosti orchestrálnych hudobných foriem.

Exnárik

Malé komorné teleso, ktoré sa špecializuje na interpretáciu štylizovaných foriem ľudovej a folklórnej hudby a piesní. Žiaci, najmä malí speváci, majú v tomto telese príležitosť zdokonaľovať svoj interpretačný prejav spojený s plnohodnotným inštrumentálnym sprievodom a nadobúdajú cennú skúsenosť v poznaní špecifických charakteristík inštrumentálno-vokálnych prvkov tradičnej hudobnej

kultúry Slovenska.

Jazz na Ex

Hudobné teleso so zameraním na improvizáciu a interpretáciu repertoáru z oblasti jazzových štandardov, blues, funk, ako aj súčasných kompozícií so širšími žánrovými presahmi. Súčasťou vzdelávania žiakov je tiež všeobecná náuka o jazzovej teórii a harmónii.

RocKids

Hudobné teleso so zameraním na interpretáciu rôznych žánrov populárnej hudby. Okrem praktických interpretačných zručnosti žiaci tiež získavajú skúsenosti vo využití moderných hudobných aparatúr

so zameraním na najnovšie trendy z oblasti využitia analógových a digitálnych technológii v hudbe. Pôsobenie v skupine u žiakov rozvíja inštrumentálne schopnosti, zručnosti a orientáciu vo viacerých hudobných štýloch. Poskytuje priestor pre hudobný dialóg, zdieľanie muzikantských skúseností

z hrania aj konfrontáciu hudobných názorov. Prostredníctvom RocKids dokáže naša škola vyhovieť

nemalému záujmu žiakov o modernú  hudbu.

EIAPUF

Experimentálno-improvizačný súbor sa zameriava na interpretáciu hudobného repertoáru 2. polovice 20. storočia a súčasných skladateľov. Žiaci sa prakticky vzdelávajú v poznaní rozšírených tradičných interpretačných techník a súčasných trendov v oblasti experimentálnej a intermediálnej tvorby. Zároveň rozvíja hudobnú fantáziu a predstavivosť žiakov, ktorí vlastným vkladom spolu dotvárajú dielo autora. Sonoristika ako hlavný kompozičný princíp, ktorým sa súbor zaoberá, vyžaduje schopnosť interpreta pracovať so zvukmi na vyššej úrovni. Toto pútavé prepojenie umeleckých disciplín intermediálnym vzťahom je v súčasnej multimediálnej dobe viac ako žiaduce.