Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Podmienky prijatia na štúdium

Prihláška na štúdium sa podáva prostredníctvom elektronického formulára nášho školského systému iZUŠ na www.zus-exnarova.sk – ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM. Záujemca vyplní online elektronickú prihlášku. Do prihlášky je potrebné uviesť názov školy, adresu a ročník, ktorú dieťa bude navštevovať v školskom roku 2024/2025. Na email zadaný v elektronickom prihlasovacom formulári ako kontaktná adresa bude doručená automatická odpoveď školy o registrácii prihlášky a po zverejnení termínov prijímacích talentových skúšok pozvánka.
Záujemca si prihlášku vytlačí, podpíše a pri prijímacích talentových skúškach ju odovzdá prijímacej komisii. V prípade, že záujemca nemá možnosť elektronickú prihlášku vyplniť a vytlačiť pred konaním skúšok, môže elektronickú prihlášku vyplniť priamo počas prijímacích skúšok.

Základná umelecká škola Exnárova 6 je umeleckou výchovno-vzdelávacou inštitúciou,
zameranou na štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Poslaním školy je umožniť objavovanie a rozvíjanie nadania, talentu, záujmov a schopností v umeleckých oblastiach detí a mládeže, a zároveň im umožniť plnohodnotne, tvorivo a obohacujúco tráviť voľný čas, s pozitívnym dopadom v rozvoji a formovania ich osobnosti.
Rozvoj prirodzeného talentu a podpora tvorivého a kritického myslenia výrazne podporuje úspešnosť prijatia absolventov Základnej umeleckej školy na štúdium na stredné a vysoké odborné a umelecké školy, s humanitným, hudobným alebo výtvarným zameraním. Absolventi sa venujú profesionálnej umeleckej kariére alebo pedagogickej činnosti.

Na štúdium prijíma riaditeľka školy deti a mládež na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných záujemcov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. Škola umožňuje aj štúdium pre dospelých v prípade voľných kapacít.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor
a študijné zameranie zriaďuje riaditeľka školy prijímaciu komisiu.

Kritériá prijatia na štúdium

Hudobný odbor:
1. Hudobný sluch
2. Rytmické cítenie
3. Spev ľudovej alebo detskej piesne
Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na zvolený hudobný nástroj
Výtvarný odbor:
schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
Tanečný odbor:
hudobné a pohybové schopnosti
telesnú spôsobilosť
rytmické cítenie
Literárno–dramatický odbor:
pohybové schopnosti
recitačné schopnosti
herecký prejav

Stupne základného umeleckého vzdelania

Prípravné štúdium je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností žiaka a jeho následnú profiláciu v príslušnom umeleckom odbore.
PŠA 1., 2. ročník – určené pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.
PŠB – určené pre žiakov prvého ročníka prvého stupňa základnej školy.
Prvý stupeň (HO, TO, LDO má 8 ročníkov, VO má 9 ročníkov)
a) primárne umelecké vzdelanie (ISCED 1 B) – Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.
b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (ISCED 2 B) – Druhá časť prvého stupňa základného štúdia, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.
Aby boli uvedené stupne umeleckého vzdelania kompatibilné a porovnateľné s medzinárodnou klasifikáciou stupňov vzdelania podľa ISCED (International Standard Classification of Education) bol prvý stupeň základného štúdia v základnej umeleckej škole rozčlenený na prvú časť a na druhú časť.
Druhý stupeň (HO, TO, VO, LDO) má 4 ročníky.
Štúdium pre dospelých (HO, TO, VO, LDO) má 4 ročníky.

Termíny konania prijímacích skúšok: máj, jún
/ konkrétny dátum bude zverejnený tlačovou formou, na webovom sídle a Facebooku školy /