Základná Umelecká Škola Exnárova 6

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EXNÁROVA 6

Literárno-dramatický odbor

Tento syntetický odbor v sebe zahŕňa rečovú, pohybovú a hereckú prípravu. Malí herci sa môžu vďaka stvárňovaným postavám preniesť do inej doby či priestoru, môžu sa stať inými ľuďmi, vecami, či zvieratami a zažiť rozmanité  situácie. Tento odbor rozvíja osobnosť žiakov prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích techník. Pomocou hereckých cvičení sa žiaci učia poznávať svoje emócie, vysporiadať sa s nimi a vyjadriť ich. Štúdium poskytuje priestor na otváranie rôznych tém, vrátane témy etiky. Žiaci sa počas vyučovania, na javisku a v zákulisí učia dodržiavať pravidlá, byť ohľaduplní k ostatným, kooperovať a spolupracovať a zodpovedne pristupovať k samoštúdiu.

Veľkým plusom literárno-dramatického odboru je okrem tvorivosti kultivovanie viacerých zručností.

Neodmysliteľnou súčasťou umeleckého prednesu je hlasová a rečová príprava, ktorá obsahuje súbor vzdelávacích cvičení na správne vyslovovanie písmen, odbúravanie zlozvykov pri rozprávaní a dôraz na spisovnosť slovenského jazyka. Pohybová zložka formuje rytmické a pohybové kompetencie, plasticitu pohybu a non verbálne vyjadrovanie ako výrazový prostriedok v inscenáciách i živote. Malí herci sa od základu učia správnemu držaniu tela, hereckému postoju, či štylizovanému pohybu.

Literárno-dramatický odbor v neposlednom rade prispieva k čitateľskej gramotnosti detí, ich kreatívnemu mysleniu, rozvíja psychickú a fyzickú stránku každej osobnosti.